Meb 2015-2019 stratejik plan

Müdürlüğünün hazırladığı 2015-2019 Erzurum Il Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nda yer alan hedeflerin kararlılıkla gerçekleşeceğine inanıyor, Erzurum Il Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanları ile planın hazırlanmasında katkı sağlayan tüm stratejik plan …

AĞRI L MEM 2015-2019 STRATEJİK PLAN MEB 2015 - 2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı doğrultusunda Müdürlüğümüz ikinci plan dönemi 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planını hazırlamıştır. Stratejik Plan, kamu yönetimlerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve

2015 - 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı Genelgesi ... MEB 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı ile 2019-2023 Stratejik Plan Genelgesi tüm kurumlara gönderildi. Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planında 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarının kasım ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiği hatırlatılırken MEB’in de bu husus kapsamında stratejik plan hazırlık programı oluşturduğu açıklandı. 2015 - 2019 STRATEJİK PLAN Körfez İlçe Milli Eğitim Stratejik Planı 2015-2019 - IV - Körfez İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ Kaymakam Sunuşu II İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunuşu III İÇİNDEKİLER IV-V TABLOLAR ve ŞEKİLLER DİZİNİ VI TANIMLAR VII KISALTMALAR VIII BÖLÜM 1 1.1 Stratejik Plan … STRATEJİK PLAN 2015-2019 Bu açıdan ili İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı (2015 -2019), kamu kurumları için stratejik plan hazırlamanın yasal zorunluluk haline gelmi olmasının ötesinde bir anlam taımakta ve müdürlüğümüzün stratejik … STRATEJİK PLAN 2015 - 2019 - bitlisarge.meb.gov.tr

2010-2014 Stratejik Plan dönemini geride bırakırken, 2015-2019 ikinci stratejik plan döneminde daha verimli performans esaslı bir plan hazırlayarak ilçemizin gelecek hedeflerine ulaĢmasında katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Nerede olduğumuzu ve nereye gideceğimizi iyi planladığımız takdirde

2015-2019 STRATEJ İK PLAN Kadıköy Anadolu Lisesi 2015 – 2019 Stratejik Planı 1 2015-2019 STRATEJ İK PLAN . "MEB Eğitimde Stratejik Planlama Yönergesi" ve 2013/26 sayılı Genelge doğrultusunda tüm kurumlarda stratejik planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bakanlığımız, okullarda stratejik plan çalışmalarına esas olmak üzere 2015-2019 STRATEJİK PLAN - arnavutkoy.meb.gov.tr ii ve kurum kültürünü oluşturma yolunda ciddi mesafeler almıştır. Özellikle 2014-2015 öğretim yılı başında çok yoğun, planlı ve programlı çalışmalar sonucunda ilçemizde önemli, dikkat çekici İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - karabuk.meb.gov.tr BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ Karabük Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci Millî Eğitim Bakanlığının 2013/26 Sayılı Genelgesi ve eki hazırlık programı yayınlamasıyla 2015-2019 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan hazırlama çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. ÇalıĢmalar Kalkınma

Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı ...

EDİRNE İL MEM 2015 2019 STRATEJİK PLANI EDİRNE İL MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI 11 İlimizde 2015-2019 dönemi stratejik planlama çalışmaları Bakanlığımızın 2013/26 nolu genelgesi ile başlatılmıştır. Bu genelge kapsamında ilk önce “Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu” ve “Edirne İl MEM SP Ekibi” oluşturulmuştur. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Stratejik Plan Ekibi Tablosu. Müdürlüğümüz stratejik planının hazırlanmasında tüm paydaşların görüş ve önerileri ile eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsenmiştir. Müdürlüğümüz stratejik planının temel yapısı, Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik 2015 - 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU Millî Eğitim Bakanlığı’nın 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı genelgesi doğrultusunda “Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” tarafından hazırlanan Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı incelenerek 12/06/2015 tarihinde Stratejik Plan …

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Stratejik Plan Ekibi Tablosu. Müdürlüğümüz stratejik planının hazırlanmasında tüm paydaşların görüş ve önerileri ile eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsenmiştir. Müdürlüğümüz stratejik planının temel yapısı, Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik 2015 - 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU Millî Eğitim Bakanlığı’nın 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı genelgesi doğrultusunda “Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” tarafından hazırlanan Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı incelenerek 12/06/2015 tarihinde Stratejik Plan … 2015-2019 STRATEJİK PLANI Akdeniz-2015

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. maddesi ile kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları zorunlu olmuştur. MEB 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi kapsamında Elmadağ İlçe Millî Eğitim Stratejik plan - agri.meb.gov.tr AĞRI İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 dönemi stratejik plan taslağına ulaşmak için tıklayın 2015-2019 STRATEJİK PLANI - cukurova.meb.gov.tr

Bu açıdan ili İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı (2015 -2019), kamu kurumları için stratejik plan hazırlamanın yasal zorunluluk haline gelmi olmasının ötesinde bir anlam taımakta ve müdürlüğümüzün stratejik …

tarafından ikincisi hazırlanan 2015-2019 Stratejik Plan, Kırıkkale’nin önünü daha da açacaktır. Kırıkkale’de eğitim-öğretim altyapısı, donanım ve teknolojik imkanlar her geçen gün daha iyi noktaya gelmekte olup, bu durum akademik başarı düzeyine de yansımaktadır. 2015-2019 STRATEJİK PLAN - ankaralionsocem.meb.k12.tr yöntemlerle stratejik plan hazırlamıştır.”Hazırlanmış olan stratejik plan, 2015-2019 yılları arasında ve daha sonraki gelecek yıllarda Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin geleceğini belirleyecek çalışmalara öncülük edecek ve çalışmaların yapılmasını sağlayacaktır. STRATEJİK PLAN stratejik plan hazırlama çalışmalarımıza başladık. Stratejik Plan hazırlık sürecinde paydaşların katılımının sağlanması ve kullanılan yöntemin paylaşıma dayalı olması; planın başarısı ve uygulanabilirliği açısından önemliydi. Bundan hareketle 2015-2019 dönemi Stratejik Planı hazırlanırken katılımcı 2015-2019 STRATEJİK PLANI